Inschrijvingen

 

Toelatingsvoorwaarden

Een kind wordt toegelaten in de kleuterschool als het ten minste twee jaar en zes maanden is.

Kinderen van tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar kunnen instappen op volgende data:

·         de eerste schooldag na de zomervakantie

·         de eerste schooldag na de herfstvakantie

·         de eerste schooldag na de kerstvakantie

·         de eerste schooldag van februari

·         de eerste schooldag na de krokusvakantie

·         de eerste schooldag na de paasvakantie

·         de eerste schooldag na hemelvaartsdag

Voor de lagere school moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. Afwijkingen op deze regelgeving worden besproken door de klassenraad en het CLB.

Zevenjarigen hebben recht op toelating tot het lager onderwijs op basis van hun leeftijd zonder bespreking van de klassenraad.

Screening niveau onderwijstaal:

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoering. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.

De klasraad beslist in welke klas een nieuw ingeschreven kind wordt opgenomen.

Elke klas heeft een beperkt aantal plaatsen vastgelegd door het schoolbestuur.

  

Hoe lang zit jouw kind in de basisschool?

Een kind kan op advies van de klasraad en het CLB een extra jaar doorbrengen in de kleuterschool.

Een leerling brengt maximaal 8 jaar door in de lagere school, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar geen lager onderwijs meer kan volgen.

Voor het extra jaar in de kleuterschool en het achtste jaar in de lagere school is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB vereist.

 

Vestigingen CENTRUM en NIEUWLAND

Deze school heeft 2 vestigingen, respectievelijk gelegen op adressen: Cellebroersstraat 16 en Nieuwland 194 te 1000 Brussel.

We verdelen de klassen als volgt:

- Vestiging Centrum - kleuterschool - Cellebroersstraat 16  - directeur Jenneke Cauwels

- Vestiging Nieuwland - lagere school - Neiuwland 194 - directeur Peter De Donder

Deze verdeling kan wijzigen als het schoolbestuur dit nodig acht.

Door een zeer nauwe inhoudelijk samenwerking verzekeren wij, ondangs de fysieke afstand, een vlotte overgang voor uw kind.

 

Ouderbijdrage / Kostprijs

 

Uw maximumfactuur bedraagt

- in de kleuterschool € 45 /schooljaar

- in de lagere school € 85 + € 68,5 openluchtklassen /schooljaar

 

Schoolmateriaal gratis

De school voorziet voor uw kind in

· bewegingsmateriaal

· constructiemateriaal

· handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën

· soft- en hardware

· informatiebronnen

· kinderliteratuur

· knutselmaterialen

· leer- en ontwikkelingsmateriaal

· meetmaterialen

· rekenmateriaal

· muziekinstrumenten

· planningsmateriaal

· schrijf- en tekengerief

· atlassen en kaarten

· tweetalige alfabetische woordenlijsten

Deze lijst met materialen dienen om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te realiseren.

Slechts op aanraden van de leerkracht verlaat dit materiaal de school.

 

Diensten van de school betalend

De school vraagt een bijdrage voor

· occasionele maaltijden

· drankjes

· fruit

· toezicht

· andere aangeboden diensten

Deze diensten zijn niet verplicht. U bent vrij om, rekening houdend met ons afval-preventie-beleid, een andere regeling te treffen.

Middagtoezicht € 0,50 /dag
Fruitproject (5x per week) € 2 /week

 

Bos- en zeeklassenbetalend

Voor kinderen van de lagere school: € 410 over 6 jaar (€ 68,5 /jaar). We raden iedereen aan om mee te gaan op bos- en zeeklassen! Kinderen die niet meegaan op bos- of zeeklassen zijn wel verplicht om naar school te komen.

 

Schoolse activiteiten betalend

De school vraagt een bijdrage voor

· toneelbezoek

· sportactiviteiten

· schooluitstappen van één dag en meerdaagse uitstappen

Deelnemen aan deze activiteiten is verplicht.  

Verplichte bijdragen Richtprijs

Zwemmen, schoolreis, sportdag, …

Educatieve uitstappen

Kleuterschool: Maximaal € 45 / jaar*

Lagere school: Maximaal € 85 /jaar*

Openluchtklassen L1-L6 € 68,5 / jaar (= € 410 per schoolloopbaan)

 

Interne regeling

De onkosten worden maandelijks opgemaakt aan de hand van de afname en de aanwezigheidslijst van de klas.

Het zwemmen, de educatieve uitstappen, schoolreizen, sportdagen, ed worden pas op het einde van het schooljaar verrekend. De school vraagt wel maandelijks 4,5 euro voor een kleuter en 8,5 euro voor een kind van de lagere school. Op de eindafrekening van juni wordt het saldo gemaakt en wordt het verschil gecrediteerd.

Op elke onkostennota staat de uiterste betaaldatum genoteerd. Gelieve deze steeds te respecteren! Bij het niet opvolgen van betalingen kan de school autonoom beslissen om de gevraagde voorzieningen stop te zetten. Er worden ook op regelmatige basis herinneringen aangemaakt.

Deze raming gaat over kosten tijdens de schooltijd! De kosten voor buitenschoolse opvang worden berekend door “de Buiteling”!

Deze school laat geen enkele reclamegerichte actie toe.

Sponsoring kan enkel anoniem.   

 

Ons pedagogisch opvoedingsproject

 

Onze basisschool is een professionele instelling met een eigen visie op opvoeding en onderwijs.

Ons project is opgebouwd vanuit drie basisprincipes: Plezier, Inzet en Talent. Met deze tools gaan kinderen, ouders, leerkrachten en partners een intense samenwerking aan om kinderen optimaal te laten ontwikkelen tot sociale en zelfstandige volwassenen. Dit komt tot uiting in alle facetten van ons onderwijs.  

Het is vanzelfsprekend dat de ouders als natuurlijke opvoeders het eerst verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kind. Maar daarnaast draagt de basisschool natuurlijk ook voor een belangrijk deel bij aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Kinderen worden op onze school voorbereid om als actieve burger deel te nemen aan de (Brusselse) maatschappij.

 

Organigram

 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

De school behoort tot scholengemeenschap Klaveren 7. Hiertoe behoren ook de Ten-Nudeschool, Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt, de Sint-Jozefschool, het Heilig-Hart van Mariainstituut, het Sint-Maria-instituut, het Instituut Heilige Familie, Vier-winden en het Champagnatinstituut.

  

We werken samen met het CLB-Pieter-Breugel, Opzichterstraat 84, 1080 Brussel.

Hun nadrukken:

·         Leren en studeren

·         Onderwijsloopbaan

·         Preventieve gezondheidszorg

^

De schooluren

 

Openingsuren secretariaat

Centrum: Dinsdag en woensdagvoormiddag

Nieuwland: Maandag, donderdag en vrijdag
 

Openingsuren school

De school start om 8u45! Zorg dat je wat eerder aanwezig bent!

We eindigen om 15u45 in de kleuterschool (Centrum) en om 15u35 op de lagere school (Nieuwland)

Woensdag eindigen de klasactiviteiten om 12u05 op Centrum, om 12u00 op Nieuwland

Er is ochtendopvang vanaf 7u30 en avondopvang tot 18u20.

 

Te laat komen

We vragen alle kinderen tijdig op school aanwezig te zijn. In de eerste kring-activiteit worden meestal de dagafspraken gemaakt. Niet prettig als je kind dit mist en laatkomers verstoren de lesgang voor de kinderen die wel op tijd zijn. Dit is uw verantwoordelijkheid als ouder. 

Alle laatkomers passeren langs het secretariaat of bij de adjunct-directeur van de vestiging. Het kind ontvangt een nota in de agenda of een briefje om de klas in te mogen. Ook de klasleerkracht zal het laat-komen noteren.

Bij veelvuldig laat-komen zullen wij het, in het belang van het kind, niet nalaten u als ouder aan te spreken.

De Buiteling, voor- en naschoolse opvang

De opvang worden verzorgd door de Buiteling in de gebouwen van onze school. 

's Ochtends is er opvang op zowel vestiging NIEUWLAND als CENTRUM vanaf 7u30.

Na afloop van de school is er opvang voor kleuters op CENTRUM en voor kinderen van de lagere school op NIEUWLAND.

De Buiteling verzorgen ook de opvang op facultatieve vrije dagen en op pedagogische studiedagen.

Administratief dient u alles te regelen met de personeelsleden van De Buiteling. De school komt hierin niet tussen. De kantoren zijn gevestigd in de Hopstraat.

 

Hopstraat 7, 1000 Brussel

02 223 48 22

Maandag dinsdag Woensdag donderdag vrijdag
Ochtend op school* 7u30–8u55 7u30–8u55 7u30–8u55 7u30–8u55 7u30–8u55

Op CENTRUM en NIEUWLAND is er om 8u35 ook een leerkracht van de school aanwezig en is iedereen kosteloos welkom! Wie vroeger komt moet naar De Buiteling!

’s Avonds is er eveneens op CENTRUM tot 16u00 kosteloos opvang door een leerkracht van de school!

Avond op school* 16u00–18u15 16u00–18u15 Tot 18u15 16u00–18u15 16u00–18u15

*De kostprijs wordt berekend op basis van het  bruto jaarinkomen van de ouders.

 INSCHRIJVEN IS VERPLICHT

Surf snel naar www.debuiteling.be
of mail naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 

Van en naar school

 

Rijen

De school organiseert geen rij tussen beide vestigingen.
 

Ingang

De ingang van de school op CENTRUM en NIEUWLAND wijzigen in de loop van de verbouwingen. Gelieve de pijlen te volgen.

Gelieve uw kinderen tot op de speelplaats te begeleiden. Ook ’s avonds moeten kinderen worden afgehaald op de speelplaats.
 

Belteken

De schoolbel gaat telkens twee maal.

Bij de eerste bel             

·         Kinderen stoppen hun spel en gaan naar hun rijen

·         Ouders die iets wil meedelen aan de leerkracht kunnen dit dan nog even doen.

Bij de tweede bel

·         Kinderen staan in de rij

·         Ouders verlaten onmiddelijk de speelplaat en gaan niet mee naar de klas.

Bij de derde bel (intern en/of extern) starten de lessen/activiteiten.

 

Alleen-naar-huis-kaart

In het begin van het schooljaar kan u beslissen om uw kinderen alleen naar huis te laten gaan. Daarvoor heeft uw kind een kaart nodig, ondertekend door ouders en directie.

Voor kinderen onder de 10 jaar schrijft de directie geen alleen-naar-huis-kaart uit!

 

Schoolvervoer

De school beschikt niet over een eigen vervoerdienst.

 

Aanraders

MIVB

De kinderen kunnen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school komen.

Kinderen uit het Brusselse Gewest kunnen tot 12 jaar gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. Daartoe dient een pasje te worden aangevraagd bij de commerciële diensten van de MIVB. Op basis van een eenvoudig schoolattest (gemaakt door de directie) kan dit door iedereen verkregen worden.

MUNTPUNT

Kinderen kunnen gratis een lidkaart krijgen bij de Hoofdstelijke Bibliotheek van Brussel.

 

Met de auto

Voor de school stoppen is gevaarlijk en dus af te raden!

De parkings op de Sint-Jorissite (CENTRUM) en op de Nieuwlandsite (NIEUWLAND) zijn niet van de school en staan dus ook niet ter beschikking van het personeel en de ouders.

 

Infomoment

We organiseren meerdere infomomenten in de eerste week van het schooljaar (8u30, 16u, 19u).

Omdat wij de inspanning doen om deze op verschillende tijdstippen te organiseren verwachten de aanwezigheid van minstens één van de ouders/voogd.

Op dit infomoment geeft de directeur, samen met de zorgcoördinator informatie over het gestarte schooljaar. Daarna volgt een informatiemoment in de klas door de klasleerkracht.

Voor de exacte data, gelieve onze schoolkalender op deze website te raadplegen.

 

Oudercontacten in de kleuterschool

 

We houden oudercontact voor alle kinderen. Deze momenten zijn bedoeld om samen met ouders te kijken waar het kind staat in de ontwikkeling, welke extra inspanningen beide partijen eventueel nog dienen te leveren of hoe we uw kind het best belonen voor zijn/haar prestaties.

Op een oudercontact verwachten we op zijn minst één ouder of voogd.

Een oudercontact is meestal met de klasleerkracht alleen maar soms kan de zorgleerkracht, de directie of CLB-medewerker aansluiten;

Kinderen zijn niet toegelaten op het oudercontact, tenzij de leerkracht dit wenselijk vindt.

Indien nodig kan u zelf ook het initiatief neemt voor een oudercontact. Neem daarvoor contact met ons op. Voor kleine zaken kan u de leerkracht ’s morgen vanaf 8u45 ook vinden in de leraarskamer of ’s avonds na de school.

De school is niet verantwoordelijk voor het toezicht op uw kind, tijdens het oudercontact.

PLANNING

-2x per schooljaar, na de observatie- of testfases van uw kind: oudercontact (gelieve de schoolkalender op deze website te raadplegen)

-in één van de laatste weken van het schooljaar: oudercontact

Indien u zich onmogelijk vrij kan maken op de vastgelgde dag, neem dan contact op met de klasleerkracht zodat u een ander moment overeen kan komen.

 

Rapporten en oudercontacten in de lagere school

 

Meermaals per jaar maken we een rapport op van de vorderingen die uw kind maakt. Deze zijn bedoeld om samen met ouders te kijken waar het kind staat in de ontwikkeling, welke extra inspanningen beide partijen eventueel nog dienen te leveren of hoe we uw kind het best belonen voor zijn/haar prestaties.

Rapporteren doen we via cijfers maar ook via zachter beoordeling en woordelijke commentaren.

Daarnaast zal ook uw kind een zelfevaluatie opmaken.

Omdat wij het belangrijk vinden dat u het rapport correct interpreteert, houden wij eraan het rapport grondig met u te bespreken. Het rapport gaat dus enkel mee naar huis, voorafgegaan door een degelijk oudercontact.

We maken een schriftelijk rapport op en houden oudercontact voor alle kinderen.

Op een oudercontact verwachten we op zijn minst één ouder of voogd.

Een oudercontact is meestal met de klasleerkracht alleen maar soms kan de zorgleerkracht, de directie of CLB-medewerker aansluiten.

Kinderen zijn niet toegelaten op het oudercontact, tenzij de leerkracht dit wenselijk vindt. Wij houden met uw kind apart een kindcontact.

De school is niet verantwoordelijk voor het toezicht op uw kind, tijdens het oudercontact.

PLANNING

-laatste donderdag voor herfstvakantie: rapport en oudercontact

-laatste donderdag voor kerststvakantie: rapport en oudercontact

-laatste donderdag voor paasvakantie: rapport en oudercontact

-voorlaatste dag van het schooljaar: rapport en oudercontact

Indien u zich onmogelijk vrij kan maken op deze donderdag, neem dan contact op met de klasleerkracht zodat u een ander moment overeen kan komen.

We verwachten het rapport terug, ondertekend door beide ouders/voogd, de dag na de respectievelijke vakanties.

Bij de ondertekening vragen we u ook uw mening neer te schrijven in het daarvoor voorziene vak.

 

Mogelijks wordt u tussenin eens extra uitgenodigd door de klasleerkracht, zorgcoördinator, ondersteuner of klasleerkracht. Dit hoeft geen slecht nieuws te zijn. De uitnodiging gebeurt steeds telefonisch of mondeling aan de shoolpoort én schriftelijk in de schoolagenda van uw kind.

Indien nodig kan u zelf ook het initiatief neemt voor een extra oudercontact. Neem daarvoor contact met ons op.

Voor kleine (of dringende) zaken kan u de leerkracht ’s morgen vanaf 8u45 ook vinden in de leraarskamer of ’s avonds na de school.


 

Afspraken voor een goede gang van zaken

 

Kinderen verlaten de school nooit zonder toelating van de leerkrachten of de directie.

Ook ouders dienen hierin hun verantwoordelijkheid op te nemen. Schriftelijke toelating is steeds nodig, een telefoontje volstaat niet!

Ouders, personeel en leerlingen eerbiedigen het Vlaams karakter van de school. De voertaal is het Nederlands. Daarvoor wordt een wederzijds engagement ondertekend bij inschrijving.

·         U beseft dat u uw kind inschrijven in een Nederlandstalige school en dat u de nodige inspanningen zal moeten leveren om hun kind slaagkansen te geven. U neemt zelf het initiatief en de verantwoordelijkheid op!

·         Wij moedigen het leren van Nederlands aan zodat u uw kind kan helpen thuis.

Ter kennisneming:

·       Alle openbare communicatie of vergaderingen gebeuren in het Nederlands.

·         Briefwisseling gebeurt in het Nederlands.

·         Het is een gunst van de leerkracht om in individuele gesprekken een andere taal te spreken.

De kleding van het kind is steeds verzorgd.  Er wordt voldoende aandacht besteed aan hygiënische verzorging.

Juwelen, gsm’s, gameboy, i-pod’s, mp3players,… horen niet thuis in de school. Ongevallen, diefstal of verlies in dit verband wordt niet tot de verantwoordelijkheid van de school gerekend! Uit veiligheidsoverweging zal het toestel steeds in beslag worden genomen tot het einde van de dag.

Er wordt geen snoepgoed meegebracht naar de school. 

Een stevige schooltas zorgt ervoor dat er geen dure schoolboeken beschadigd worden.  Voor opzettelijke schade of verlies aan schoolboeken, voor schade aan didactisch materieel en aan klaslokalen zal een schadevergoeding aangerekend worden.

Het leerklimaat in de klassen of leefgroepen opzettelijk storen kan niet toegelaten worden.  Hiertegen zal onverwijld opgetreden worden.

Pesterijen kunnen niet door de beugel. De school beschikt over draaiboek bij pasterijen. Verschillende leerkrachten hebben een vertrouwelijke ombudsfunctie in pestproblemen. Meld tijdig opgemerkte onregelmatigheden!

Het huiswerk

Momenteel is er geen vaste afspraak in verband met het huiswerk. De school erkent het belang van huiswerk in bepaalde omstandigheden, maar maakt er momenteel geen prioriteit van. Op het infomoment krijgt u info van de leerkracht over het huiswerk in de klas. 

 

De agenda

Dagelijks kijkt u de agenda of het heen-en-weermapje van uw kind in. Dit is belangrijk voor de gezamenlijke opvolging van uw kind.

Taken die een kind dient uit te voeren staan hierin steeds vermeld.

Ook is er mogelijkheid tot een schriftelijke communicatie tussen ouder en leerkracht.

Parafeer de agenda van uw kind dagelijks voor 'gezien'.

 

Tijdens de pauze

Weer of geen weer… De kinderen zijn tijdens de pauzes aangekleed overeenkomstig de weersomstandigheden. Leerkrachten en toezichters besteden hier de nodige aandacht aan. Enkel met geschikte regenkledij kan er bij uitzondering in de regen gespeeld worden.

De leerlingen worden door de leerkracht begeleid naar de speelplaats.

Tijdens de speeltijd komen de kinderen niet meer in het gebouw of de klassen!

Op de speelplaats wordt gespeeld, niet gegeten.

Tijdens de verschillende pauzes hebben de leerlingen  de kans om naar toilet te gaan. Tijdens de lesuren kan dit uitzonderlijk. Voor de peuters wordt het toilet- of verzorgingsmoment begeleid door de kinderverzorgster.

In de refter zorgen we voor een rustige eetsfeer.

 

Godsdienst en lichamelijke opvoeding

De lessen godsdienst en lichamelijke opvoeding (turnen en zwemmen) maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten er verplicht aan deelnemen.

Voor lichamelijke opvoeding kan hiervan, enkel op vertoon van een medisch attest, worden afgeweken.

Voor de lessen lichamelijke opvoeding is er geen schooluniform.  Witte gymschoenen, een kort turnbroekje en een shirt volstaan.

Zowel het zwemgerief als het turngerief worden best door de ouders voorzien van een naametiket.

Het turn- en zwemgerief wordt regelmatig mee naar huis genomen voor een wasbeurt.

 

Een ongevalletje

Elke vestiging heeft minstens 2 gediplomeerde eerste-hulpverleners aanwezig. We zullen steeds de eerste zorgen toedienen. Eén van hen of de directie zal beslissen of externe hulp nodig is. In elk van deze gevallen worden ouders op de hoogte gesteld.

Bij ongeval betaalt de verzekering van de school de onkosten. U dient wel tijdig langs te komen op het secretariaat om de nodige documenten in orde te brengen.

 

Roken

Een algemeen rookverbod geldt 24u/24u en 7d/7d binnen de schoolgebouwen en op speelplaatsen. Dit voor alle bezoekers!

Wij vragen daarnaast ook niet te roken in de buurt van de schoolpoort.

 

Maatregelen bij conflict (tucht en schending van de leefregels)  

 

Eerste maatregel

In eerste instantie zal een kind één of meerdere opmerkingen krijgen.

 

Tweede maatregel

Bij herhaaldelijk storen, ongepast gedrag of negeren van de afspraken, zal de leerkracht optreden en het kind -in het zicht van de leerkracht- in afzondering plaatsen. 

·         Tegen de muur

·         Aan de deur

·         In het gangpad

·         …

We hanteren een time-outduur van ongeveer 1 minuut per levensjaar.

Deze maatregel wordt steeds gevolgd door een gesprekje met het kind.

 

Derde maatregel

Indien bovenstaande maatregelen niets hebben uitgehaald zal de leerkracht het lagere schoolkind een ‘strafwerk’ geven met een nota in het agenda van het kind. Dit werk dien ofwel op datzelfde moment of ’s avonds worden uitgevoerd.

Ouders kunnen deze maatregel niet aan  klagen bij de leerkracht. Indien u toch niet akkoord bent, kan u terecht bij de directie die als tussenpersoon zal optreden.

 

Vergaande maatregelen

Kinderen die herhaaldelijk de regels overtreden, moeten bij de directie komen. Er volgt een gesprek met de ouders en het kind al dan niet in het bijzijn van het CLB.

 

Uitzonderlijke maatregel

Preventieve schorsing en tijdelijke of definitieve uitsluiting van een leerling.

1. Een preventieve schorsing bij schending van de leefregels, houdt in dat de leerling gedurende maximaal vijf opeenvolgende kalenderdagen de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen. De betrokkene moet echter wel op school aanwezig zijn.

2. Een tijdelijke uitsluiting houdt in dat de gesanctioneerde leerling gedurende minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen. De leerling moet wel aanwezig zijn op school.

3. Een definitieve uitsluiting houdt in dat de gesanctioneerde leerling minstens twee schooljaren uit de school verwijderd wordt op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing tot uitsluiting. In afwachting daarvan bevindt de betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling en moet dus op de school aanwezig zijn.

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke of definitieve uitsluiting wordt de volgend procedure gevolgd:

1. De directeur wint het advies in van de klassenraad en stelt een tuchtdossier samen. Indien het gaat om een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.

2.De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders.

3. De ouders en de leerlingen hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling met inbegrip van het advies van de klassenraad, en worden gehoord, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon.

4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. De genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf werkdagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden.

 

Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen

 

Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting

Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen de ouders beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie.(Fons Hertsens, VZW Sint-Jorisbasisschool, Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel)

2. De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze interne beroepscommissie.

3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.

4. De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen de vijf dagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.

 

Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. (Fons Hertsens, VZW Sint-Jorisbasisschool, Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel)

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

-het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend

-het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die het beroep van de ouders grondig zal onderzoeken.

De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

3. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon. Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, tenzij mits schriftelijke toestemming van de ouders.

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

 

Conflicten met ouders

Tegen tuchtmaatregelen naar kinderen, hierboven beschreven, is er geen beroep mogelijk, behalve tegen tijdelijke en definitieve uitsluiting.

De directie zal steeds als tussenpersoon optreden bij een conflict tussen leerkracht en ouder. Conflicten tussen leerkrachten en ouders worden besproken via de directie.

Bij een conflict tussen kinderen dulden wij niet dat ouders het heft in eigen handen nemen. Wat op school gebeurt, dient door zijn personeel te worden gecontroleerd.

Agressief gedrag of ongepast gedrag door een ouder of andere zal in geen geval worden  getolereerd. De school zal het in elk mogelijk geval dan ook niet nalaten een klacht in te dienen bij de plaatselijke politiediensten.

We dienen als volwassenen een voorbeeld te stellen aan onze kinderen. 

Afwezigheden

 

Bij elke afwezigheid is het gepast de klasleerkracht persoonlijk of via mail en het secretariaat telefonisch, ten laatste dezelfde ochtend op de hoogte te stellen.

Ingeschreven kinderen die zes jaar oud en/of in de lagere school zitten moeten elke dag naar school komen. In de 3e kleuterklas zijn alle leerlingen minstens 220 halve dagen op school.  Tenzij…

 

Ziekte …     

Tot en met drie opeenvolgende schooldagen (=een briefje van de ouders)

Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar worden geschreven!

Meer dan drie opeenvolgende schooldagen (= doktersattest!)                                    

Van rechtswege gewettigde afwezigheden (= officieel document) 

Begrafenis of huwelijk bloedverwanten (= een briefje van de ouders)

Het bijwonen van een familieraad (= een briefje van de ouders)

De oproeping of dagvaardiging voor de rechtbank (= een briefje van de ouders)

In het kader van de bijzondere jeugdzorg (= een briefje van de ouders)

Door staking van het openbaar vervoer, door overstroming, ... (= een briefje van de ouders)

 

Levensbeschouwelijke feesten

(= briefje van de ouders)

Islamitische feesten     

    het Suikerfeest, het Offerfeest (telkens 1 dag)

Joodse feesten                              

    het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (4 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen) , de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen)

Orthodoxe feesten                      

    Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest

Elke andere afwezigheid kan enkel mist schriftelijke toestemming van de directie.

 

Kinderen van de derde kleuterklas

Kinderen uit de derde kleuterklas kunnen pas naar het eerste leerjaar

-ofwel als ze 220 dagen aanwezigheid tellen in de derde kleuterklas

-ofwel door een beslissing van de klassenraad bij onvoldoende aanwezigheid

 

Problematische afwezigheden

Alle andere afwezigheden, hiervoor niet opgesomd en anders gewettigd, worden beschouwt als problematische afwezigheden.

De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs.

 

Onderwijs aan huis

 

Leerlingen vanaf 5 jaar (dit wil zeggen leerlingen die vijf jaar zijn of ouder geworden zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beide (4 lestijden per week),  indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

-De leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval

-De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool

-De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen

-De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km

 

Fruitproject

 

Dagelijks krijgen de kinderen een stuk bio-fruit. We vragen uw medewerking voor dit project.

Wij willen de kinderen hiermee bewust maken van gezonde voeding en ondertussen aan afvalpreventie doen.

 

De klassenraad

 

Samenstelling

De klasraad bestaat uit de klasleerkracht, de zorgcoördinator en/of zorgleerkracht en de directie. In de meeste gevallen wordt de klasraad aangevuld met een klasleerkracht van de volgende klas.

Voor het zesde leerjaar is het CLB aanwezig om een studiekeuzeadvies te geven.

 

Getuigschriften

Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs.

De klassenraad beslist autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, de doelen die in het leerplan het bereiken van de eindtermen beogen, heeft bereikt, om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. Deze beslissing is weloverwogen en unaniem, steeds in het belang van het kind, rekening houdend met attituden, kennis en vaardigheden van het kind.

Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten maar in geval van:

1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitrijken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.

2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag opgemaakt.

3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.

4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de beslissing.

5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. (Fons Hertsens, VZW Sint-Jorisbasisschool, Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel)

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

-Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend

-Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

De ouders worden binnen de tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen, uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht.

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs.

 

Adviezen

Einde schooljaar:

·         De klassenraad neemt haar beslissingen tot advies unaniem.

·         De klassenraad beslist, na overleg met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling van de lagere school kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het advies is dus bindend.

·         De klassenraad beslist bij de overgang van K3 naar L1 in geval van onvoldoende aanwezigheid.

·         Voor de leerlingen die 13 of 14 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar, nemen de ouders een beslissing na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad en het CLB.

Instappers en nieuwe leerlingen:

·         Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling terechtkomt. Dit geldt ook voor een leerling die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert.

·         Leerlingengroepen kunnen door de directie in overleg met de klassenraad heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom.

 

Privacy

 

Ouders hebben recht op inzage in en recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de school. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen van de leerlinggegevens, hebben ze kopierecht. Indien de school hiervoor een vergoeding vraagt, is deze voorzien in de bijdrageregeling van het schoolreglement.

Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid worden noch publiek gemaakt worden en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling. Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens door ouders afbreuk zou doen aan het recht van de derde op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage.

In geval van schoolverandering worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens overgedragen onder de volgende voorwaarden:

1. de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan

2. de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft

3. tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien.

Gegevens die betrekking hebben op de schending van leefregels door de leerlingen zijn echter nooit tussen scholen overdraagbaar.

 

door de schoolraad